Rongyosok,Királd

"Magyar! Legyen hited,és lészen országod"

Rongyos Gárda

NEM FELEDJÜK HŐSEINKET

ÚJKORUNK ELHALLGATOTT HŐSEI A „RONGYOSOK”

A TRIANONI DIKTÁTUM ELLENI FEGYVERES ELLENÁLLÓ SZERVEZET

A „RONGYOS GÁRDA” megalakulása 1918 novemberére tehető, amikor HÉJJAS IVÁN hazatért az összeomló frontról repülőszázadával.

Látta a többszörösen kitüntetett HAZÁJÁT SZERETŐ bátor katona, hogy hazáját KÁROLYI MIHÁLY és klikkje hogyan zülleszti le!

… Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát látni nem akarok!

Ha bárki betör – mondja KÁROLYI MIHÁLY – tiltakozunk ellene, fölemeljük óvó szavunkat, és appellálunk a világ művelt népeinek ítéletére, de fegyvert nem szegezünk ellenük!

Az idióták és hazaárulók okozta dicstelen vég előszele TETTEKRE SARKALLTA NÉPÜNK LEGJAVÁT! A DUNA-TISZAKÖZ homoktengere kitermelte a kor hőseit! A TRIANONI TRAGÉDIA fokozta elszántságukat. SZÍVÜKBEN NÉMA DACCAL MEGKÍSÉRELTÉK A LEHETETLENT!

Mi hajtotta őket, mi volt erejük forrása? Erre a válasz, hogy:

HAJTOTTA ŐKET AZ ŐSÖK PÉLDÁJA ÉS A JELEN SZÉGYENE
A MAGYAR GÉNEK ELPUSZTÍTHATATLAN EREJE!

Ki volt valójában HÉJJAS IVÁN, akiről a „legtájékozottabbak” is csupán néhány judeo-bolsevik hazugságot tudnak!

            HÉJJAS IVÁN már a kecskeméti homokpuszták szülötte, de őseinek fészke a SEGESVÁR KÖRNYÉKI HÉJJASFALVA VOLT!

            Génjeiben hordozta a szabadság szeretetét. BÁTHORY GÁBOR fejedelemsége alatt már kardot rántottak a HÉJJASOK, amikor a fejedelem csorbítani akarta az ősök által véráldozattal szerzett és örökül hagyott „HÍRES SZÉKELYSZABADSÁGOT”.

            HÉJJAS IVÁN katonai pályafutása az 1913-as BALKÁNI HÁBORÚBAN kezdődött. Az ALBÁNIAI DURAZZÓBAN VIED ALBÁN fejedelem védelmében harcol a vad ALBÁN HEGYEK KÖZÖTT! Itt szerezte félelmetes gerilla harctechnikáját, tudását, mely mindig ellenfelei fölé emelte a „RONGYOS GÁRDA” élén vívott harcokban.
Az I. világháború alatt legendás hírű katonai repülő volt, KITÜNTETETT KATONA.

            Ez az ember gyűjtötte össze a DUNA-TISZA KÖZ legelszántabb, legbátrabb hazafiait, akik a nemzet ökleként lesújtottak a vörös rémre, a megszálló románokra! Elutasították a TRIANONI DIKTÁTUMOT. Fegyvert fogtak és megvédték a lecsatolástól nyugati területeinket, a LAJTAVIDÉKET (mai Burgenlandot) és kikiáltották PRONAY PÁL vezetésével a LAJTABÁNSÁGOT! Meghiúsították azóta megszűnt FRANCIA AGYRÉM által létrejött két ÁLLAMTORZÓ Csehszlovákia és Jugoszlávia közötti Nyugat-Magyarországon áthaladó SZLÁV-KORRIDOR TERVET, AMI A FRANCIA POLITIKAI GYENGEELMÉJŰSÉG CSÚCSÖTLETE VOLT!

Megvédték MUNKÁCSOT 1939 január 6-ai Csehszlovák támadással szemben, megállítva a LATORCA HÍDJÁN a támadó Csehszlovák csapatokat! Az 1938 októberében kitört felvidéki szabadságharc fegyveres támogatói voltak! 1938-ban A RONGYOSOK gerillaakciója gátolta meg a BÉCSI DÖNTÉS során HAZATÉRT felvidék CSEH RÉSZRŐL TÖRTÉNŐ TELJES KIRABLÁSÁT! Ezeken túlmenően sok más helyen is küzdött MAGYAR VÉREINK SZABADSÁGÁÉRT!

            Ezt az újkori szabadságharcot próbálom összefoglalni ELFELEDETT HŐSEINK ÉLETTÖRTÉNETÉN KERESZTÜL! Ez bizonyítja a Magyarság életerejét, A SORSKÖZÖSSÉGBEN gondolkodás TETTEKBEN MEGNYILVÁNULÓ PÉLDÁIT!

            A „RONGYOS GÁRDA” szellemisége mélyen gyökeredzett a MAGYAR TÁRSADALOMBAN!

A háború után a SZOVJET-BOLSEVIK diktatúrában tovább működött föld alatti mozgalomként!

1948 novemberében TUCSEK vérbíró és a zsidó véresszájú SÁRKÁNY államügyész celebrálta a „RONGYOS PERT”.

Fegyveres összeesküvés vádjával 28 vádlott állt a VÉRBÍRÓSÁG ELŐTT.

            ÖT HALÁLOS ÍTÉLET SZÜLETETT.

-        BENKÓ ANTAL

-        FODOR LAJOS

-        GÖDER PÁL

-        KOVÁCS ANDRÁS

-        Az ötödik mártír neve ismeretlen.

A további ítéletek 3-15 évig terjedő börtön!

(Forrás: Rákosi Korszak, szovjet uralom MAGYARORSZÁGON F:c696 ENCIKLOPÉDIA HUNGARICA (Nagy-Britannia))

(BÖRTÖNVILÁG MAGYARORSZÁGON - FEHÉRVÁRI ISTVÁN, USA)

AZ UTOLSÓ RONGYOS PARANCSNOKOT 1957 AUG. 13-án VÉGEZTE KI AZ ŐRJÖNGVE TOBZÓDÓ JUDEO-BOLSEVIK HATALOM! FRANCIA KISS MIHÁLY VOLT AZ ORGOVÁNYI PUSZTÁK UTOLSÓ MEG NEM ALKUDÓ HARCOSA!

Ez a szervezet született meg 1919 április 18-án A HÉJJAS BIRTOK ÖREG SZŐLŐJÉBEN egy évszázados vén nyárfa alatt!

            Megfogalmazta programját! Korának leghaladóbb gondolatai születtek meg az alföldi homokon!

            A megfogalmazott gondolatok olyanok,

HOGY NAPJAINKBAN IDŐSZERŰBBEK, MINT VALAHA!

„RONGYOS GÁRDA PROGRAMJA 1919 ÁPRILIS 18.

1)      Magyarország a magyaroké! Magyarország határai nem a maiak, hanem a háború előttiek! Ezekért, és magyar fajunkért készek vagyunk bármelyik pillanatban életünket adni!

2)      Harcolunk a nemzetközi, országvesztő vörös uralom ellen. Harcolunk az Istentelen és hazátlan rombolók ellen, de a feudális születési előjogok ellen is egyaránt.

3)      A pacifizmus csak álmodozás – AMENNYI A FEGYVERED – annyi az országod és a kenyered.

4)      A földbirtok-egység legnagyobb határát a mezőgazdasági termelési eszközök fejlettsége határozza meg! Az ezen felüli birtokra földreformot követelünk a négy évig becsülettel, vérrel áldozó nincstelen parasztságunk javára az egyetemes magyar népszaporulat és népjóléti érdekében!

5)      A bank és ipartőke kérdéseiben a döntő szó az államé legyen a nép érdekében, és ne fordítva!

6)      A munkaadó és a munkás harcában álljon az államhatalom igazságos védőként a munkás mellé.

7)      A MAGYAR ÉLET MINDEN SÍKJÁN MAGYAROK LEGYENEK A VEZETŐK!

A „RONGYOS GÁRDA” működése 1919-1957 közé tehető! Teljes története összefüggően még nincs feldolgozva sehol sem! Programjához, melyhez mindig hű maradt A MA ÉLŐ MAGYAR IS FENNTARTÁS NÉLKÜL CSATLAKOZHAT, MERT EGY IGAZ MAGYAR GONDOLAT!